Szkoła Podstawowa im. siostry Anny Kaworek w Biedrzychowicach

Szkoła Podstawowa im. siostry Anny Kaworek w Biedrzychowicach

48-250 Biedrzychowice

Biedrzychowice 110

tel. 77 437 17 26

E-mail: sp.biedrzychowice@gmail.com; spbiedrzychowice@glogowek.pl

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 304759
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 112 dni
 • Kalendarium

  Piątek, 2024-03-01

  Imieniny: Albina, Antoniny

 • Kartka z kalendarza

deklaracja dostępności

 

 

Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Biedrzyhcowicach

Rok publikacji strony internetowej: 2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-07-01. 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).
Część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo; część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz “TAB” umożliwia przesuwanie kursora do poszczególnych opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.
Wszystkie treści wprowadzone po 23 września 2018 r. niezgodne ze standardami WCAG 2.1
zostaną dostosowane do wymogów dostępności. Bieżące braki i wskazane błędy będą w miarę możliwości sukcesywnie rozwiązywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 •  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator ds. dostępności Barbara Stolarewska
 • E-mail: spbiedrzychowice@glogowek.pl
 •  Telefon: 77 4371726

Każdy ma prawo:

 •  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •  dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •  wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej.Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

Budynek 1.

 •  wejście główne – brak podjazdu dla niepełnosprawnych
 •  wejście boczne – brak podjazdu dla niepełnosprawnych
 •  toaleta dla niepełnosprawnych
 •  możliwość wejścia z psem przewodnikiem
 •  brak: windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu

Budynek 2.

 •  wejście główne –dostosowane wejście dla niepełnosprawnych
 •  wejście boczne – dostosowane dla niepełnosprawnych
 •  Niedostosowana toaleta dla niepełnosprawnych
 •  możliwość wejścia z psem przewodnikiem
 •  brak: windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu

 

Artykuły